Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Đầu tư Hạ tầng 18

27/12/2017 17:02

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Đầu tư Hạ tầng 18 như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Đầu tư Hạ tầng 18
  3. Địa chỉ: Số 193-195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 52.635.600.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 564.480 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 9 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 9 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 565.100 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 565.100 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2017
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 02/01/2017