HOSE: Loại bỏ cổ phiếu NDF thuộc VNX Allshare

03/01/2018 17:03

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu NDF thuộc VNX Allshare như sau:

–            Cổ phiếu bị loại bỏ: NDF (CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định).

–            Lý do: Cổ phiếu NDF bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 1712/TB-SGDHN ngày 29/12/2017 của SGDCK Hà Nội.

–            Ngày hiệu lực: 04/01/2018.

–            Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VNM

59,88%