Điểm tin giao dịch 04.01.2018

04/01/2018 16:37

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
1.009,37 3,70 0,37%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.017,48 11,81 1,17%
Đợt đóng cửa
Closing session
1.019,75 14,08 1,40%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
252,90    
Đợt mở cửa
Opening session
3,25    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
220,57    
Đợt đóng cửa
Closing session
11,60    
Thỏa thuận
Put-through session
17,48    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
6.214,84    
Đợt mở cửa
Opening session
75,87    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
5.055,68    
Đợt đóng cửa
Closing session
322,35    
Thỏa thuận
Put-through session
760,94    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
17,98 1.016,28  
Bán
Sell
18,11 735,03