HOSE: Thông báo danh sách các công ty chứng khoán thành viên làm đại lý đấu giá cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

04/01/2018 16:01

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo danh sách 47 công ty chứng khoán thành viên được chọn làm đại lý đấu giá cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018 (danh sách đính kèm).