Điểm tin giao dịch 09.01.2018

09/01/2018 17:08

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
1.027,14 4,24 0,41%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.031,81 8,91 0,87%
Đợt đóng cửa
Closing session
1.033,56 10,66 1,04%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
320,37    
Đợt mở cửa
Opening session
7,53    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
270,40    
Đợt đóng cửa
Closing session
12,55    
Thỏa thuận
Put-through session
29,89    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
8.055,46    
Đợt mở cửa
Opening session
164,43    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
6.553,44    
Đợt đóng cửa
Closing session
339,44    
Thỏa thuận
Put-through session
998,15    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
27,71 1.205,47  
Bán
Sell
21,05 990,53