HOSE: Bộ chỉ số HOSE-Index

15/01/2018 11:06

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Tỷ trọng giới hạn vốn hóa của Bộ chỉ số HOSE-Index có hiệu lực vào ngày 22/01/2018, chi tiết file đính kèm.