HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng

16/01/2018 13:38

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng được tổ chức vào ngày 15/01/2018 như sau: