HOSE: Công bố thông tin bất thường về Sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

23/01/2018 10:16

Vào ngày giao dịch 22/01/2018, lúc 14 giờ 31 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đã xảy ra sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM báo cáo phương án xử lý như sau (chi tiết xin xem file đính kèm):

File đính kèm