HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV

26/01/2018 08:35

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV được tổ chức vào ngày 25/01/2018 như sau: