HOSE: Phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – TNHH MTV (PVOIL)

26/01/2018 16:16

Ngày 25/1/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – TNHH MTV (PVOIL). Với khối lượng chào bán gần 206.845.900 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ của Tổng Công ty, giá khởi điểm là 13.400 đồng/cổ phần (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).