Điểm tin giao dịch 29.01.2018

29/01/2018 16:59

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
1.121,78 6,14 0,55%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.110,78 -4,86 -0,44%
Đợt đóng cửa
Closing session
1.109,80 -5,84 -0,52%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
276,73    
Đợt mở cửa
Opening session
3,10    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
246,64    
Đợt đóng cửa
Closing session
13,58    
Thỏa thuận
Put-through session
13,41    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
8.146,88    
Đợt mở cửa
Opening session
97,87    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
6.950,46    
Đợt đóng cửa
Closing session
453,77    
Thỏa thuận
Put-through session
644,78    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
25,48 1.112,05  
Bán
Sell
19,67 1.374,31