Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Điện tử Tin học Hóa chất

26/01/2018 17:21

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Điện tử Tin học Hóa chất như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Quốc Phòng
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Điện tử Tin học Hóa chất
  3. Địa chỉ: Số 19 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy,  Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.550.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 10 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 8 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.060.000 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 3.050.000 CP           Cá nhân: 2.010.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/01/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 31/01/2018