Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Tôn Vikor

29/01/2018 17:23

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Tôn Vikor như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tôn Vikor
  3. Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khảm, khu công nghiệp Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP Thái Bình
  4. Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.080.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 6 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 6 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 438.000 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 438.000  CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 30/01/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 01/02/2018