HOSE: Thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2018

06/02/2018 10:10

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2018 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):