Điểm tin giao dịch 09.02.2018

09/02/2018 17:12

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
991,09 -32,16 -3,14%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.002,79 -20,46 -2,00%
Đợt đóng cửa
Closing session
1.003,94 -19,31 -1,89%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
243,23    
Đợt mở cửa
Opening session
6,94    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
182,74    
Đợt đóng cửa
Closing session
9,83    
Thỏa thuận
Put-through session
43,72    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
6.434,85    
Đợt mở cửa
Opening session
162,45    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
4.552,70    
Đợt đóng cửa
Closing session
246,02    
Thỏa thuận
Put-through session
1.473,68    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
28,07 1.229,30  
Bán
Sell
33,09 1.496,56