Điểm tin giao dịch 22.02.2018

22/02/2018 17:24

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
1.080,77 -6,38 -0,59%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.078,08 -9,07 -0,83%
Đợt đóng cửa
Closing session
1.076,03 -11,12 -1,02%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
200,36    
Đợt mở cửa
Opening session
3,82    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
172,72    
Đợt đóng cửa
Closing session
8,47    
Thỏa thuận
Put-through session
15,35    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
6.121,75    
Đợt mở cửa
Opening session
103,36    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
4.917,73    
Đợt đóng cửa
Closing session
251,12    
Thỏa thuận
Put-through session
849,54    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
19,31 945,12  
Bán
Sell
16,86 784,66