Báo cáo phân tích cổ phiếu SHB (26/02/2018) – Khuyến nghị: Nắm giữ [-5%]

26/02/2018 08:16

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Sau khi tiến hành phân tích cổ phiếu SHB theo mô hình CAMELS, chúng tôi đánh giá các tiêu chí: khả năng tự cân đối vốn và khả năng quản lý của SHB đều ở mức trung bình, trong khi chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và thanh khoản ở mức dưới mức trung bình. Do đó chúng tôi đánh giá thận trọng P/E forward 2018 và P/B forward 2018 của SHB lần lượt ở mức 10,x lần và 1,x lần. Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu SHB dựa trên 2 phương pháp định giá thông dụng là phương pháp P/E và P/B, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho SHB ở mức 12.600 đồng/cp, thấp hơn 5% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Nắm giữ.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.