Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Nước sạch Hòa Bình

13/02/2018 17:30

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Nước sạch Hòa Bình như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hòa Bình      
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Nước sạch Hòa Bình
  3. Địa chỉ: Tổ 2 Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
  4. Vốn điều lệ: 66.792.897.475 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.603.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 6 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 4 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 7.763.000 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 6.412.000 CP           Cá nhân: 1.351.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/02/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 26/02/2018