HOSE: Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có đảm bảo tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

02/03/2018 16:48

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành chứng quyền có đảm bảo tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau (chi tiết xin xem file đính kèm):