Điểm tin giao dịch 13.03.2018

13/03/2018 17:11

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
1.126,53 0,24 0,02%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.132,54 6,25 0,55%
Đợt đóng cửa
Closing session
1.133,31 7,02 0,62%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
233,19    
Đợt mở cửa
Opening session
5,02    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
189,06    
Đợt đóng cửa
Closing session
14,03    
Thỏa thuận
Put-through session
25,08    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
6.917,07    
Đợt mở cửa
Opening session
93,21    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
5.391,10    
Đợt đóng cửa
Closing session
448,51    
Thỏa thuận
Put-through session
984,25    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
22,83 1.200,78  
Bán
Sell
20,83 1.016,61