HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty mẹ – Tổng Công ty Lương thực miền Nam

09/03/2018 09:00

Căn cứ theo Quyết định số 43/QĐ-SGDHCM ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ – Tổng Công ty Lương thực miền Nam. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ – Tổng Công ty Lương thực miền Nam như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  41 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:   31 NĐT
Cá nhân nước ngoài:   09 NĐT
Tổ chức trong nước:   01 NĐT
Tổ chức nước ngoài:     0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    115.603.300 CP

Cá nhân trong nước: 115.096.500 CP
Cá nhân nước ngoài:           6.800 CP
Tổ chức trong nước:       500.000 CP
Tổ chức nước ngoài:                  0 CP