Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Viện dệt may

07/03/2018 17:01

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Viện dệt may như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Viện dệt may
  2. Địa chỉ: 478 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 50.000.000.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.263.000 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 21 NĐT

                  Trong đó: Tổ chức: 4 NĐT                      Cá nhân: 17 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 14.336.100 cổ phần

                  Trong đó: Tổ chức: 6.313.000 CP           Cá nhân: 8.023.100 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/03/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 12/03/2018