Thông báo kết quả đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật

16/03/2018 16:25

Căn cứ vào kết quả đăng ký tham dự chào giá cạnh tranh mua cổ phần chào bán của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật. Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin báo cáo Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về kết quả đăng ký mua cổ phần của nhà đầu tư chốt vào hồi 15h30’ ngày 16 tháng 03 năm 2018 chi tiết như sau:

Nội dung Số nhà đầu tư đăng ký Số lượng cổ phần đăng ký
Cá nhân trong nước 46 10.199.170
Tổ chức trong nước 06 1.601.520
Cá nhân nước ngoài 0 0
Tổ chức nước ngoài 0 0
Tổng 52 11.800.690

Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá trực tiếp vào hòm phiếu đến 15h30’ ngày 19/03/2018. Buổi chào bán cạnh tranh sẽ diễn ra từ 16h00 cùng ngày.

Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật  trân trọng thông báo./