Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật

20/03/2018 12:13

Ban Tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật xin thông báo kết quả của phiên chào bán cạnh tranh như sau:

1. Tổng số nhà đầu tư tham dự : 52 người
• Cá nhân trong nước : 46 nhà đầu tư
• Pháp nhân trong nước : 06 nhà đầu tư
• Cá nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư
• Pháp nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư

2. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 11.800.690 cổ phần

3. Tổng số Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hơp lệ: 51 phiếu

4. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ: 11.600.690 cổ phần

5. Giá đặt mua cao nhất : 200.500 đồng/cổ phần

6. Giá đặt mua thấp nhất : 11.000 đồng/cổ phần

7. Giá đấu thành công cao nhất : 200.500 đồng/cổ phần

8. Giá đấu thành công thấp nhất: 200.200 đồng/cổ phần

9. Giá đấu thành công bình quân: 200.388 đồng/cổ phần

10. Tổng số lượng nhà đầu tư trúng giá: 03 nhà đầu tư
• Cá nhân trong nước : 03 nhà đầu tư
• Pháp nhân trong nước : 0 nhà đầu tư
• Cá nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư
• Pháp nhân nước ngoài : 0 nhà đầu tư

11. Tổng giá trị của số cổ phần bán được: 160.462.652.000 đồng

12. Thời gian thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư trúng giá là: Chậm nhất 16h00 ngày 26/03/2018.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 20/03/2018 đến 22/03/2018