HOSE: Thông báo đưa cổ phiếu VCI ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ và bổ sung TSC vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

20/03/2018 08:43

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đưa cổ phiếu VCI ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ và bổ sung TSC vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):