HOSE: Loại bỏ cổ phiếu PIV thuộc VNX Allshare

21/03/2018 17:25

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu PIV thuộc VNX Allshare như sau:

–            Cổ phiếu bị loại bỏ: PIV (CTCP PIV).

–            Lý do: CTCP PIV bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 211/TB-SGDHN ngày 20/03/2018 của SGDCK Hà Nội.

–            Ngày hiệu lực: 22/03/2018.

–            Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VNM

62,53 %