HOSE: Loại bỏ cổ phiếu PCN thuộc VNX Allshare

22/03/2018 16:53

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu PCN thuộc VNX Allshare như sau:

–     Cổ phiếu bị loại bỏ: PCN (CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC – Miền Bắc).

–     Lý do: Cổ phiếu PCN bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 212/TB-SGDHN ngày 20/03/2018 của SGDCK Hà Nội.

–     Ngày hiệu lực: 23/03/2018.

–     Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VNM

62,35 %