HOSE: Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến

21/03/2018 17:55

Căn cứ theo Quyết định số 57/QĐ-SGDHCM ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần 2 của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần 2 của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến do Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV nắm giữ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  02 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:     0 NĐT
Cá nhân nước ngoài:     0 NĐT
Tổ chức trong nước:   02 NĐT
Tổ chức nước ngoài:     0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    9.866.600 CP

Cá nhân trong nước:                   0 CP
Cá nhân nước ngoài:                  0 CP
Tổ chức trong nước:    9.866.600 CP
Tổ chức nước ngoài:                  0 CP