Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ – Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

27/03/2018 16:51

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ – Tổng Công ty Thương mại Hà Nội như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty mẹ – Tổng Công ty Thương mại Hà Nội
  2. Địa chỉ: Số 38 – 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 2.200.000.000.000 đồng (Hai nghìn hai trăm tỷ đồng)
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 75.926.000 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 346 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 344 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 93.181.800 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 700.000 CP             Cá nhân: 92.481.800 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2017
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 30/03/2017