Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Điện cơ Thống Nhất

27/03/2018 16:52

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Điện cơ Thống Nhất như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
  2. Tên tổ chức phát hành: CTCP Điện cơ Thống Nhất
  3. Địa chỉ: 164 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ thực góp: 143.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 6.707.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 11 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 10 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 8.133.000 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 1.400.000 CP           Cá nhân: 6.733.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 30/03/2018