HOSE: Loại bỏ cổ phiếu NVT thuộc VNSmall và VNAllshare

28/03/2018 11:26

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu NVT thuộc VNSmall và VNAllshare như sau:

–    Cổ phiếu bị loại bỏ: NVT (CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay).

–    Lý do: CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 456/TB-SGDHCM ngày 27/03/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

–    Ngày hiệu lực: 03/04/2018.

–    Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNAllshare

VIC

88,25 %

VNM

51,06 %