HOSE: Loại bỏ cổ phiếu NVT thuộc VNX Allshare

28/03/2018 11:18

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu NVT thuộc VNX Allshare như sau:

–    Cổ phiếu bị loại bỏ: NVT (CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay).

–    Lý do: CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 456/TB-SGDHCM ngày 27/03/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

–    Ngày hiệu lực: 03/04/2018.

–    Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VNM

61,07 %