HOSE: Loại bỏ cổ phiếu PVV thuộc VNX Allshare

29/03/2018 17:14

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu PVV thuộc VNX Allshare như sau:

–    Cổ phiếu bị loại bỏ: PVV(CTCP Vinaconex 39).

–    Lý do: CTCP Vinaconex 39 bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 242/TB-SGDHN ngày 28/03/2018 của SGDCK Hà Nội.

–    Ngày hiệu lực: 30/03/2018.

–    Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VNM

62,88 %