Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của NTF

29/03/2018 14:16

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (ASEAN SECURITIES) báo cáo về việc không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược- Vật tư Y tế Nghệ An – Mã chứng khoán NTF.
Chi tiết file đính kèm:
Trân trọng./.