Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường tháng 4 năm 2018 – Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

26/03/2018 13:11

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“ASEAN SECURITIES”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông bất thường tháng 04 năm 2018 như sau:
1. Thời gian: vào hồi 08h00 Thứ hai ngày 09/04/2018
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội: tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
4. Điều kiện tham dự: Cổ đông sở hữu Cổ phần của ASEAN SECURITIES theo danh sách Cổ đông chốt ngày 19 tháng 03 năm 2018. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.
Cụ thể xem tại: File tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2018 đính kèm.