Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Điện cơ Thống nhất do UBND Thành phố Hà Nội sở hữu

30/03/2018 08:29

Ngày đấu giá: 30/03/2018
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.707.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 42.400 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 11 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 10 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 8.133.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 11 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 8.133.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.420.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 500 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 50.500 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 42.400 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 50.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 42.500 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 42.514 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 10 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 10 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 6.707.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 285.140.450.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/03/2018 đến 16h ngày 09/04/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/04/2018 đến ngày 06/04/2018