HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền

03/04/2018 17:18

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong kỳ 1.2018 như sau:

STT

Mã CK

Hạn mức chào bán cũ

Hạn mức chào bán mới

1

MWG

20.129.858

20.127.068

2

SSI

31.672.536

31.672.519