HOSE: Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có BCTC kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 02/04/2018)

03/04/2018 11:16

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thống kê danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có BCTC kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 02/04/2018). Nội dung chi tiết được đính kèm sau đây: