HOSE: Loại bỏ cổ phiếu PPE thuộc chỉ số VNX Allshare

04/04/2018 17:12

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu PPE thuộc chỉ số VNX Allshare như sau:

–     Cổ phiếu bị loại bỏ: PPE (CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam).

–     Lý do: CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 270/TB-SGDHN ngày 03/04/2018 của SGDCK Hà Nội.

–     Ngày hiệu lực: 05/04/2018.

–     Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VIC

95,62 %

VNM

66,47 %