HOSE: Loại ICF khỏi VNX Allshare

04/04/2018 14:21

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu ICF thuộc chỉ số VNX Allshare như sau:

–      Cổ phiếu bị loại bỏ: ICF (CTCP Đầu tư Thương mại Thủy sản).

–      Lý do: CTCP Đầu tư Thương mại Thủy sản bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 494/TB-SGDHCM ngày 03/04/2018 của SGDCK TP.HCM.

–      Ngày hiệu lực: 10/04/2018.

–      Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VIC

99,83 %

VNM

68,73 %