Báo cáo phân tích cổ phiếu DVN (05/04/2018) – Khuyến nghị: Mua [+82%]

05/04/2018 09:34

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu DVN dựa trên 2 phương pháp định giá thông dụng là DCF và P/E với tỷ trọng cho mỗi phương pháp lần lượt là 50% và 50%, trong đó:

• Phương pháp DCF. Giá hợp lý cho DVN ở mức 37.800 đồng/cổ phiếu (Dựa trên giả định: (1) Chi phí sử dụng vốn WACC ở mức 8,5%; (2) Tốc độ tăng trưởng dòng tiền sau năm 2022 ở mức 2,0%; (3) Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2018-2022 ở mức 15%).

• Phương pháp P/E. Giá hợp lý cho DVN ở mức 29.500 đồng/cổ phiếu (Dựa trên giả định: EPS forward 2018 ở mức 1.477 đồng/cp và P/E forward 2018 ở mức 20.x lần).

Kết hợp giá trị định giá từ hai phương pháp trên, giá trị hợp lý của DVN được xác định tại mức 33.600 đồng/cổ phiếu, cao hơn 82,6% so với giá thị trường.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.