Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 09/04/2018

09/04/2018 17:16

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 09/04/2018 của Công ty đã được thông qua.

Chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo!