HOSE: Loại bỏ cổ phiếu HPM và SDA thuộc VNX Allshare kỳ tháng 10/2017

09/04/2018 17:25

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu HPM và SDA thuộc VNX Allshare kỳ tháng 10/2017 như sau:

–     Cổ phiếu bị loại bỏ:

      1. HPM (CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc).

      2. SDA (CTCP SIMCO Sông Đà).

–     Lý do: CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc và CTCP SIMCO Sông Đà bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 304/TB-SGDHN và Thông báo số 299/TB-SGDHN ngày 06/04/2018 của SGDCK Hà Nội.

–     Ngày hiệu lực: 10/04/2018.

–     Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VNM

67,87 %

VIC

91,26 %