HOSE: Loại bỏ cổ phiếu PVC và SDD thuộc chỉ số VNX Allshare kỳ tháng 10/2017

10/04/2018 16:53

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu PVC và SDD thuộc chỉ số VNX Allshare kỳ tháng 10/2017 như sau:

–            Cổ phiếu bị loại bỏ:

1. PVC (Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí).

2. SDD (CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà).

–            Lý do: Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí và CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 312/TB-SGDHN và Thông báo số 314/TB-SGDHN ngày 09/04/2018 của SGDCK Hà Nội.

–            Ngày hiệu lực: 11/04/2018.

–            Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VNM

67,66 %

VIC

93,30 %