Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông

13/04/2018 08:22

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Phương Đông
  3. Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  4. Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 6.672.444 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 677 NĐT

                  Trong đó: Tổ chức: 08 NĐT                    Cá nhân: 669 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 73.304.144 cổ phần

                  Trong đó: Tổ chức: 10.957.700 CP         Cá nhân: 62.346.444 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/04/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 17/04/2018