Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường

13/04/2018 08:23

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường
  2. Địa chỉ: Số 174 đường Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 158.070.740.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ không trăm bảy mươi triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 9.478.827 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 41 NĐT

                   Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 41 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 27.136.000 cổ phần

                   Trong đó: Tổ chức: 0 CP            Cá nhân: 27.136.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/04/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 17/04/2018