HOSE: Bộ chỉ số HOSE-Index kỳ tháng 01/2018

16/04/2018 14:05

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Tỷ trọng giới hạn vốn hóa của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index kỳ tháng 01/2018, hiệu lực ngày 23/04/2018 (chi tiết xin xem file đính kèm):