HOSE: Bộ chỉ số VNX-Index kỳ tháng 4/2018

16/04/2018 14:01

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Tỷ trọng giới hạn vốn hóa của Bộ chỉ số VNX-Index kỳ tháng 4/2018, hiệu lực ngày 23/04/2018 (chi tiết xin xem file đính kèm):