HOSE: Loại bỏ cổ phiếu PGT thuộc chỉ số VNX Allshare

18/04/2018 17:08

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu PGT thuộc chỉ số VNX Allshare như sau:

–            Cổ phiếu bị loại bỏ: PGT (CTCP PGT Holdings).

–            Lý do: CTCP PGT Holdings bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 367/TB-SGDHN ngày 17/04/2018 của SGDCK Hà Nội.

–            Ngày hiệu lực: 19/04/2018.

–            Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VNM

68,46 %

VIC

90,61 %