Điểm tin giao dịch 19.04.2018

19/04/2018 17:37

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
1.137,99 -0,54 -0,05%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.109,07 -29,46 -2,59%
Đợt đóng cửa
Closing session
1.094,63 -43,90 -3,86%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
204,01    
Đợt mở cửa
Opening session
5,34    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
162,07    
Đợt đóng cửa
Closing session
16,43    
Thỏa thuận
Put-through session
20,17    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
7.293,69    
Đợt mở cửa
Opening session
144,36    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
5.524,33    
Đợt đóng cửa
Closing session
625,90    
Thỏa thuận
Put-through session
999,10    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
21,69 985,19  
Bán
Sell
20,22 1.300,59